วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กมธ.พาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กมธ.พาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14 มีนาคม 2564 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร

บทบาทของสถาบันฯ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ของจังหวัดภาคใต้ ในฐานะภาควิชาการ นักวิจัย สถาบันการศึกษา
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด หอการค้าจังหวัด รวมถึงตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ จะได้รวบรวมข้อมูลมาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: