องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ได้รับเกียรตินายสมชาย สอนใส ตำแหน่งนายกอบตฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายประเมศ ตรีสุวรรณ ตำแหน่งปลัดอบต นายฤทธิรงค์ โสรินทร์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด นายประสพสุข ชมภูแสน ส.อบตม.10 นางพัก พรมมาก ส.อบต.ม.4

นายสุเทพ ศรีเลย ตำแหน่งผอร.พสตโป่งหว้า และคณครู นักเรียนร.รบ้านโป่งหว้า เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้คะ ในการอบรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ขอขอบคุณ วิทยากรคุณวิโรจน์ หุ่นทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม โดยอบรมเรื่องการตัดกระดาษโบราณ พวงมะโหด ให้กับผู้สูงอายุ ขอขอบคุณวัดโป่งหว้า อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่

%d bloggers like this: