จ.ราชบุรี/มอบรางวัลแห่งเกียรติยศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

จ.ราชบุรี/มอบรางวัลแห่งเกียรติยศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

จ.ราชบุรี/มอบรางวัลแห่งเกียรติยศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรีนายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
โดยมี นายชัยยา ศรีด้วง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน
พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และมอบประกาศนียบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี)
และพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) ปีการศึกษา 2563

ขึ้น ภายใต้ชื่องาน The 2nd Academic fair T.๓ Integration Project on COVID-19 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน ตามแนว Active learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนในตัวผู้เรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี)
อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: