รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจปลูกกัญชาและกัญชง จังหวัดพังงา

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจปลูกกัญชาและกัญชง จังหวัดพังงา

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจปลูกกัญชาและกัญชง จังหวัดพังงา

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจปลูกกัญชาและกัญชง จังหวัดพังงา โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรจังหวัดพังงา ทั้งนี้เพื่อ สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาและกัญชงในจังหวัดพังงา ชี้แจงกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ขั้นตอนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตัวอย่างรูปแบบการปลูกกัญชา และแนวทางการขออนุญาตกัญชาและกัญชง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 120 คน

%d bloggers like this: