สุราษฎร์ธานี // มรส. ประดับบั้งเลื่อนชั้นปีนศ.ธุรกิจการบิน “โลกเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตต้องปรับตาม” .

สุราษฎร์ธานี // มรส. ประดับบั้งเลื่อนชั้นปีนศ.ธุรกิจการบิน “โลกเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตต้องปรับตาม” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัด พิธีประดับบั้งเลื่อนชั้นปี นักศึกษาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2563 หวังสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดี พร้อมยึดหลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต พึ่งพาตนเอง กตัญญู มีวินัย มีวัฒนธรรม ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และมีความพอเพียง โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมภูมิพลินทร์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า พิธีประดับบั้งเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ถือเป็นพิธีสำคัญแสดงถึงความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ความตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นนักศึกษาธุรกิจการบิน ซึ่งแถบบั้งที่ได้มาแสดงถึงความก้าวหน้าในความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินในแต่ละชั้นปี ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตทุกรูปแบบจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามโลกที่หมุนอย่างไม่หยุดนิ่ง ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้อดีต ดำเนินในปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต นอกจากนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบหลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 5 ข้อ ได้แก่

1. พึ่งพาตนเอง เพื่อตนเอง โดยไม่พึ่งพาผู้อื่น ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
2.มีความกตัญญู สำนึกและตอบแทนผู้มีพระคุณแก่เรา เช่น บิดามารดา หรือผู้ที่เลี้ยงดูให้เติบโต ตลอดครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความกตัญญูจะทำให้ได้รับความเมตตา และความกตัญญูจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
3.การมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคมที่อยู่อาศัย เพื่อความสงบสุข
4.การมีวัฒนธรรม และปฏิบัติตามขนบประเพณี เช่น การแสดงเคารพนับถือผู้อาวุโส การให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น
5.มีความพอเพียง ต้องมีความประมาณตน มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเสมอ

สำหรับกิจกรรมพิธีประดับบั้งเลื่อนชั้นปี นักศึกษาธุรกิจการบิน จัดในช่วงภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา มีกิจกรรมการแสดงการมอบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการเรียนดีและทำกิจกรรมดีเด่น กิจกรรมประดับบั้งเลื่อนชั้นปี และกิจกรรมศิษย์เก่าพบปะรุ่นน้อง เป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างความรักสามัคคี และรวมถึงการถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ความรู้และประสบการณ์จากศิษย์เก่าจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น .

ข่าว : กนกรัตน์ ศรียาภัย
ภาพ : อดิสรณ์ เนาวโคอักษร

%d bloggers like this: