“สสจ.กาฬสินธุ์” อบรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบการแจ้งเตือนภัยสุขภาพ (Safety Alert)

“สสจ.กาฬสินธุ์” อบรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบการแจ้งเตือนภัยสุขภาพ (Safety Alert)

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และระบบการแจ้งเตือนภัยสุขภาพ (Safety Alert) โดยมีนายกฤช โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เภสัชกร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่เทศบาล จากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนกว่า 50 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2563 และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

นายกฤช โชติการณ์ กล่าวว่า สำนักสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแลและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ร้านขายของชำในหมู่บ้าน ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพเหล่านี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภคจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ลอกเลียนแบบ เจือปนสารอันตรายลงไป หรือหากบริการสุขภาพนั้นไม่ได้มาตรฐานจะทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจนอาจทำให้เสียชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการเฝ้าระวังปัญหาจากอันตรายดังกล่าว จึงต้องมีการอบรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบการแจ้งเตือนภัยสุขภาพ (Safety Alert) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่การโฆษณาสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออนไลน์นี่เองที่เข้าถึงประชาชนได้ในทุกกลุ่มวัย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพง่ายยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพมีจำนวนมากขึ้น และความรุนแรงความอันตรายก็มากขึ้นเช่นเดียวกัน

นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม กล่าวต่อว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานที่ต้องควบคุม กำกับ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย การอบรมจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และเกิดระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากปัญหาของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ และสุดท้ายแล้วเพื่อให้ผู้บริโภคที่จะได้รับความปลอดภัยจากใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

%d bloggers like this: