วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาเกษตรกรของสภาเกษตรเพชรบูรณ์

เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาเกษตรกรของสภาเกษตรเพชรบูรณ์

วันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 9.00 น. นายชุมพล ลิขิต รองประธานองค์การสืบสวนการทุจริต(FIO) ภาค 6 ร่วมกับ ศูนย์ข่าวคู่แผ่นดินออนไลน์เพชรบูรณ์และผู้สื่อข่าว ช่อง 13 สยามไทย เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสังเกตการณ์แนวทางการทำงานของสภาเกษตรกรจังหวัดและติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนจากเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไร่นาสวนผสมตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ข้อเสนอเพื่อขอรับการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจาก ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้เสนอปัญหาดังกล่าวผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่มีความล่าช้า ซึ่งทีมงานได้เข้าติดตามเรื่องดังกล่าวกับหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาได้รับทราบข้อมูลในระดับหนึ่ง ในที่ประชุม นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว เกิดความล่าช้าจริงและได้เร่งรัดการดำเนินงานโดยเร่งด่วนพร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนนี้

การเข้าสังเกตการณ์ครั้งนี้ นอกเหนือจากการติดตามเรื่องข้อร้องเรียนแล้วทีมงานเห็นว่าสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดเกษตรกร เป็นกระบอกเสียงให้เกษตรกรเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนได้อย่างแท้จริง จึงอยากให้การสนับสนุน ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทราบแนวทางการทำงาน และสามารถเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์จากการทำงานขององค์กรสภาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องต่อไป
นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมอยากจะให้การทำงานเป็นไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กำหนดในฐานะผู้กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

%d bloggers like this: