วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก “บูรณาการความร่วมมือ สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข ดูแล รักษายับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19”

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก “บูรณาการความร่วมมือ สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข ดูแล รักษายับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19”

พลตรี สัณธวัตน์ วงศ์วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 สั่งการให้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมีการรับการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มารักษายังโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้ง มอบให้ พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละและทำงานอย่างหนักตลอด 24 ชม. ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เน้นย้ำให้หน่วยทหารให้พื้นที่สนับสนุน สาธารณสุขจังหวัดอย่างเต็มที่ และเต็มศักยภาพ พร้อมที่จะดูแล รักษาประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้อย่างปลอดภัย

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีอาการดีขึ้นจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มารักษาต่อที่อาคารผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (FPCDH COHORT WARD) และคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะมีกระบวนการส่งต่อที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปลอดภัย ไม่แพร่กระจายเชื้อ ตลอดจนเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ทั้งนี้มีผู้ป่วยที่มารักษายังอาคารผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (FPCDH COHORT WARD) นั้นรักษาจนไม่พบเชื้อแล้วทั้งหมด 6 ราย สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้ จึงทำให้มีศักยภาพในการรับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีจำนวนเตียงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสcovidที่มีอาการหนัก เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลในพื่นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา ดูแลจากแพทย์ พยาบาลที่มีศักยภาพ และปลอดภัย ทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น เกิดความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน

%d bloggers like this: