วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“รฎาวัญ”อดีต รมช.แรงงาน สนับสนุน12ข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน จี้รัฐบาลให้สัตยาบันILOคุ้มครองความเป็นมารดา เสนอโยกกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาจบแล้วไม่มีงานทำ แนะจ้างแรงงานตกงานจากพิษโควิดฝึกทักษาะรับมือAI

“รฎาวัญ”อดีต รมช.แรงงาน สนับสนุน12ข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน จี้รัฐบาลให้สัตยาบันILOคุ้มครองความเป็นมารดา เสนอโยกกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาจบแล้วไม่มีงานทำ แนะจ้างแรงงานตกงานจากพิษโควิดฝึกทักษาะรับมือAI

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเสมอภาค กล่าวว่า ขอให้กำลังใจผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างหน่วยงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนายจ้าง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2564 โดยขอสนับสนุนข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลทั้ง 12 ข้อซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลควรใส่ใจและพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว สังเกตว่ามีข้อเรียกร้องหลายข้อค้างคามานานไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลายรัฐบาล เช่น การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)ฉบับที่87ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ,ฉบับที่98ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง และโดยเฉพาะฉบับที่183ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาเพื่อคุ้มครองและป้องกันแรงงานสตรีที่ตั้งครรภ์และมีบุตรจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานตลอดถึงสวัสดิการที่ควรจะได้รับอย่างเหมาะสม

นางรฎาวัญกล่าวอีกว่า เรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษคือการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานที่ถูกเลิกจ้างโดยนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย หรือจ่ายไม่ครบตามที่กฏหมายกำหนด กรณีปิดกิจการหรือยุบเลิกกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสโควิด-19 และในช่วงวิกฤตที่แรงงานตกงานว่างงาน รัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ฝึกอบรมพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตที่จะใช้เทคโนโลยีมาแทนแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้ในช่วงว่างงานนี้

“ขอเสนอว่า ควรจะเปลี่ยนนโยบายด้านการศึกษาใหม่ โดยโยกกรมอาชีวศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่เรียนจบแล้วไม่มีงานทำ” นางรฎาวัญกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: