สุราษฎร์ธานี // ด่วน…! โควิดไม่คลี่คลาย ผู้ว่าฯสุราษฎร์ เพิ่มความเข้มลงนามประกาศมาตรการห้ามดื่มเหล้า 2 คนขึ้นไป เลื่อนงานเลี้ยง กำหนดจำนวนคนร่วมงานศพ ฯลฯ .

สุราษฎร์ธานี // ด่วน…! โควิดไม่คลี่คลาย ผู้ว่าฯสุราษฎร์ เพิ่มความเข้มลงนามประกาศมาตรการห้ามดื่มเหล้า 2 คนขึ้นไป เลื่อนงานเลี้ยง กำหนดจำนวนคนร่วมงานศพ ฯลฯ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

วันที่ 3 พ.ค. 2564 ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 40) ซึ่งลงนามโดยนายวิชวุทย์ จินโต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยก่อนหน้านี้มีมาตรการออกมาทั้งขอความร่วมมือ และบังคับใช้กฎหมายต่างๆตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันนี้ (3 พ.ค.2564) นายวิชวุทย์ ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ฉบับที่ 40 โดยสรุปเนื้อหาคร่าวๆ ได้ดังนี้

ข้อ 1.มาตรการควบคุมทั่วไป
• ห้ามประชาชนรวมกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมวงดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่
• การจัดกิจกรรมต่างๆห้ามไม่ให้มีการจัดเลี้ยงอาหาร หรือมีการร่วมวงกินอาหารเว้นแต่เป็นอาหารกล่องที่สามารถกินได้เพียงคนเดียวหรือนำกลับไปกินที่อื่นได้

ข้อ 2.มาตรการควบคุมกิจกรรม
• ร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่มให้ขายในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
• ให้เลื่อนการจัดงานทุกชนิด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนการจัดงาน และต้องมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 20 คน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
• งานศพ ให้มีผู้ร่วมงานได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับพื้นที่โดยปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ทั้งนี้ต้องมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 50 คน

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้จะเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง .

รายงาน : เสือ เมืองคนดี

%d bloggers like this: