สุราษฎร์ธานี // ข่าวดีก็มี…มรส. ประกาศลดค่าเทอม และขยายเวลาการชำระให้นักศึกษา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 .

สุราษฎร์ธานี // ข่าวดีก็มี…มรส. ประกาศลดค่าเทอม และขยายเวลาการชำระให้นักศึกษา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมขยายเวลา และยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ทำให้เศรษฐกิจมีสภาวะถดถอยอย่างรุนแรง

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบทาง เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงพิจารณาการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาเพื่อให้สามารถ
ศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางมรส. จึงออกประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ขยายเวลา และยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาดังนี้

1. ลดค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ 10 เปอร์เซ็น ของภาคเรียนถัดไป

2. ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปจนถึงวันก่อนวันสอบปลายภาค โดยยกเว้นค่าปรับในภาคเรียนปัจจุบัน และภาคเรียนถัดไป

ข่าว : กนกรัตน์ ศรียาภัย
ภาพ : เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์

%d bloggers like this: