วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 274 รายยังรักษาที่รพ.17รายแจ้งวัคซีนมีพอสมัครไลน์ร้อยเอ็ดพร้อม

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 274 รายยังรักษาที่รพ.17รายแจ้งวัคซีนมีพอสมัครไลน์ร้อยเอ็ดพร้อม

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564 รักษาหายสะสม 251 ราย พร้อมส่งตัวกลับ
ชุมชนเพื่อกักตัว ต่อที่บ้านอีก 14 วัน และ ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 17 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อ
โรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1 ราย (ยอดสะสมรวม 274 ราย) ดังนี้
อำเภอเมยวดี 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 274 เพศชาย อายุ 42 ปี ต.นุ่งเลิศ อ.เมยวดี ประวัติเสี่ยงเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ
มีอาการป่วย เข้ารับกรรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเด ส่วนรายละเอียดประวัติเสี่ยงจะแจ้งใน Time Line ให้ทราบต่อไป
ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.) จำนวน
เป้าหมายประชากรที่จะได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 748,458 คน จองฉีดวัคซีน จำนวน 276,759 คน (ร้อยละ 36.97) ได้รับ
จัดสรรวัคซีน ทั้งสิ้นจำนวน 34,721 โด๊ส ฉีดไปแล้ว 33,695 โด๊ส (ร้อยละ 97.04)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า วัคซีนมีเพียงพอ ท่านที่ลงทะเบียนจอง

ฉีดวัคชีนไว้แล้ว ท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน โดยโรงพยาบาลจะนัดหมายท่านเข้ารับบริการต่อไป ส่วนท่านที่มีข้อซักถาม
เพิ่มเติม สอบถามได้ที่เบอร์ Call Center ของโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยดูข้อมูลได้ที่ www.sasuk101.moph.go.th หรือ โทร
08-0990-5070
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่าน Line
“ร้อยเอ็ดพร้อม” เริ่มตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สำหรับท่านที่ไม่สามารถจองผ่านระบบนี้ได้ ให้ติดต่อ โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ของท่าน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: