สตูล เกษตรสตูล “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”หนุนงบเพิ่มประสิทธิ์ภาพลดต้นทุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่

สตูล เกษตรสตูล “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”หนุนงบเพิ่มประสิทธิ์ภาพลดต้นทุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล โดยนายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุน ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้สนับสนุนงบประมาณ) กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ) ภายใต้โครงการ “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด” ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โครงการ “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด” เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่

โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการยกระดับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุนจากโครงการดังกล่าว จำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล และกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,998,650 บาท ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีสมาชิกทั้งหมด 38 ราย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในด้านการผลิต กิจกรรมการบริหารจัดการสวนปาล์ม เป็นการจัดซื้อ รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง เครื่องสับย่อยละเอียดเอนกประสงค์ เครื่องพ่นแรงดันสูง เครื่องสับทางปาล์ม เครื่องพ่นปุ๋ยสะพายหลัง เป็นต้น ในส่วนของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีสมาชิกทั้งหมด 38 ราย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด้านการผลิต กิจกรรม

สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนมะพร้าว เป็นการการจัดซื้อ ท่อนพันธุ์ขมิ้น เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เมล็ดพันธุ์ฟักทอง แตงกวา ฟักเขียว เครื่องสับเปลือกมะพร้าว ทะลายปาล์มหมัก เครื่องเย็บกระสอบ เครื่องแยกขุยมะพร้าว เป็นต้น และกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เป็นการการจัดซื้อ ในส่วนของอุปกรณ์การแปรรูป ได้แก่ สว่านแท่น เครื่องเลื่อยตัดเหล็ก เครื่องเลื่อยจิกวอ แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์ มอเตอร์หินเจียร ตู้เชื่อม เป็นต้น
โดยนายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่จะสนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ ในการจัดหาปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพและการตลาด ซึ่งสมาชิกสามารถจัดหาด้วยตนเองได้ตามความจำเป็นและตามความต้องการของกลุ่ม เพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ได้ย้ำให้กลุ่มแปลงใหญ่มีการใช้งบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ กลุ่มเกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต สินค้าเกษตรกรมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร มีการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

%d bloggers like this: