วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 313 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 39 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 313 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 39 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564 รักษาหายสะสม 268 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาล 39 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 313 ราย
ดังนี้
อำเภอโพนทอง 1 ราย เดินทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 312 เพศชาย อายุ 40 ปี ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง อาชีพขับรถรับ-ส่ง วัสดุก่อสร้าง ไป-กลับ
กรุงเทพฯ -ร้อยเอ็ด ต่อมามีอาการไข้ ไอ จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.โพนทอง ผลตรวจพบเชื้อโควิด -19
อำเภออาจสามารถ 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 313 เพศหญิง อายุ 62 ปี ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ อาชีพแม่บ้าน ที่กรุงเทพฯ มีโรคประจำตัว
เบาหวาน เดินทางกลับภูมิลำเนา แล้วมีอาการเหนื่อย หายใจหอบ เข้ารับการรักษา รพ.อาจสามารถ ผลตรวจพบเชื้อโควิด -19
ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ดังนี้
1. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ให้สังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไข้ ไอ
เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้ส ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ระหว่างรอผลให้กักตัวที่บ้าน ส่วนสถานศึกษา สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D M H T T A อย่างเคร่งครัด
2.ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ ให้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน และไม่จำเป็นต้องปิด
สถานศึกษา

3 ผู้ใกล้ชิด 3.1 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดว่ามีความสี่ยงต่ำ ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
3.2 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่า ไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
ขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
“อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัด ไทยชนะ และ หมอชนะ”

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: