วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(คลิป) ผอ.กอ.รมน.ภาค 3 สย. 2 เผยงานพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามแนวชายแดน ปี 64 รอบ 9 เดือน จัดตั้งกองกำลังประชาชนได้ 126 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 210 หมู่บ้าน

ผอ.กอ.รมน.ภาค 3 สย. 2 เผยงานพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามแนวชายแดน ปี 64 รอบ 9 เดือน จัดตั้งกองกำลังประชาชนได้ 126 หมู่บ้าน จากเป้าหมาย 210 หมู่บ้าน สามารถลดปัญหายาเสพติดและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในชุมชน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ที่ดำเนินการโดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ห้วง ต.ค. 63 – มิ.ย. 64 มีการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด และจัดตั้งกองกำลังประชาชน 126 หมู่บ้าน สมาชิก 3,780 คน โดยที่ผ่านมากองกำลังประชาชนได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน, พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19, จุดตรวจเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, ให้เบาะแสและร่วมตรวจสอบผู้หลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ส่งผลให้สถานการณ์ยาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมาย มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น (หมู่บ้านสีขาวเพิ่มขึ้น จำนวน 25 หมู่บ้าน หมู่บ้านสีเขียวเพิ่มขึ้น จำนวน 23 หมู่บ้าน หมู่บ้านสีแดงลดลง จำนวน 48 หมู่บ้าน ) ลดจำนวนผู้ค้าได้ 92 คน ถูกจับกุมดำเนินคดี จำนวน 28 คน นำเข้ารับการบำบัดรักษา 1 คน กดดันให้ออกนอกพื้นที่ จำนวน 26 คน

นอกจากนี้ได้ร่วมกับประชาชนจัดทำเสาธงชาติประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้าน 100 หมู่บ้าน และจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน โดยฝึกการวางแผน,การแสวงข้อตกลงใจ ดำเนินการแล้ว 16 รุ่น จัดตั้งมวลชนได้ 960 คน ผู้นำหมู่บ้านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ จำนวน 24 รุ่น เพื่อสร้างทักษะในด้านการทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าว, ผู้สื่อข่าวและการสร้างคลิป ที่มีเนื้อหาน่าสนใจให้กับชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เน้นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง

ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ประกอบด้วย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 21 ชุด และชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 4 ชุด มีพื้นที่รับผิดชอบอำเภอชายแดน 6 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก) รวมทั้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 210 หมู่บ้าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: