วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่22 มิถุนายน 2564 ณ.รีสอร์ทบริษัทออร์แกนิคเวิร์คจำกัดหมู่ที่ 7 ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง สู้ภัยโควิด-19 ด้วยการส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์ และพืชเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านอาชีพและรายได้ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในครั้งนี้

จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ว่า “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” โดยที่ “จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข” โคยได้มีการขับเคลื่อนภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง มีการบูรณาการให้หน่วยราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีการบูรณาการการทำงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาความเดือคร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดหาพื้นที่เพื่อทำการปลูกผักอินทรีย์ และพืชเศรษฐกิจ การสนับสนุนองค์ความรู้ การจัดหาปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งดำเนินการจัดการค้านการตลาดให้ด้วย กิจกรรมในวันนี้ขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้น และดันแบบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของจังหวัดเป็นอย่างดี สร้างให้มีความมั่นคงการดำรงชีวิต โดยเฉพาะความมั่นคงทางค้านอาชีพและรายได้

การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและขอให้ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขยายผลการคำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ว่า “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” ต่อไป

%d bloggers like this: