วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอำเภอโพธิ์ทอง ประธานในพิธีปล่อยแถวยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔

นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอโพธิ์ทอง ประธานในพิธีปล่อยแถวยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย วันนี้ ณ.หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอโพธิ์ทองในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธิ์ทองทำพิธีปล่อยแถวยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดติด พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี ผกก.สภ.โพธิ์ทอง พ.ต.ท.มงคล จิตร์พรหม สารวัตรใหญ่ สภ.รำมะสัก ร่วมในพิธี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนรภัทร รัตนวรายุทธ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอโพธิ์ทอง ในนามตัวแทนของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธิ์ทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพิธีในครั้งนี้

สืบเนื่องจากในการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้มีการจัดทำกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในห้วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ภายใต้กรอบแนวคิด “การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยจะดำเนินการปฏิบัติการอย่างเข้มข้น คือมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดผู้ผลิต/ผู้ค้า (Supply Side)ซึ่งจะแบ่งเป็นพื้นที่ชายแดนเขตติดต่อ และพื้นที่ตอนใน เช่น การปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในชุมชน และมาตรการจัดระเบียบสังคมมาตรการป้องกันยาเสพติด เพื่อลดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด(Dernand Side) เช่นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การดำเนินงานด้านยาเสพติด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย สถานที่อื่นๆดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ส.

สำหรับการปฏิบัติการตามยุทธการครั้งนี้ เป็นการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่หมู่บ้าน ในทุกตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีกำลังพลเข้าร่วมประกอบด้วย
ฝ่ายปกครอง ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน ๔๕๐ นายเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.โพธิ์ทอง และ สภ.รำมะสัก จำนวน ๔๕ นายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน ๒๐ นาย รวมกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ๕๑๕ นาย

สญชัย คล้ายแก้ว ภาพ+ข่าว

%d bloggers like this: