วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อปท.โพนทองร้อยเอ็ด จ่ายเงินฟื้นฟูเยียวยาสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกินจำนวน168ตัว

อปท.โพนทองร้อยเอ็ด จ่ายเงินฟื้นฟูเยียวยาสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกินจำนวน168ตัว

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มจ่ายเงินฟื้นฟูหรือเยียวยาให้เกษตรกร ที่โค-กระบือตายด้วยโรคลัมปี สกิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
สำหรับอปท.ในพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้ว ประกอบด้วย

1.อบต.นาอุดม โค 14 ตัว เป็นเงิน 129,000 บาท
2.อบต.โพธิ์ศรีสว่าง โค 13 ตัว เป็นเงิน 89,000 บาท
3.อบต.สว่าง 7 ตัว เป็นเงิน 54,000 บาท
และมี อปท.ในพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ เป็นโค 129 ตัวและกระบือ 5 ตัว

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

%d bloggers like this: