วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทม.ร้อยเอ็ดรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนโรงเรียนเมือง

ทม.ร้อยเอ็ดรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนโรงเรียนเมือง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 16 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย
นายวิวัฒน์ ธนะแพสย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
นายศรราม นามวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายนัฐวุธ บุศเนตร หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนโรงเรียนเมือง
โดยนางสุดใจ ดวงตั้ง ประธานกรรมการชุมชนและหัวหน้า อสม. ชุมชนโรงเรียนเมือง และคณะ 50คน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฝ่ายบริการสาธารณสุขกิจกรรมได้แก่ พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายแจกทรายอะเบท ทำความสอาดตัดกิ่งไม้ตัดหญ้าขุดร่องระบายน้ำที่อุดตัน

ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
/สุดใจ ดวงตั้ง-ภาพ/

%d bloggers like this: