วันศุกร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพบก มอบม้าสำหรับใช้งาน แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กองทัพบก มอบม้าสำหรับใช้งาน แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 139 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีดำริที่จะดำเนินการเกี่ยวกับม้า (สัตว์ต่าง) ของกองทัพบกที่เลี้ยงไว้สำหรับใช้งานทางราชการทหาร และเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งต้องปลดประจำการ แต่ยังคงมีขีดความสามารถ และยังคงมีประโยชน์ในการใช้งานต่อประชาชนโดยส่วนรวมต่อไปได้ ในการนี้ทราบว่าจังหวัดลำปาง นั้น มีวัฒนธรรมการใช้งานม้าที่สำคัญและโดดเด่น จนเป็นสัญลักษณ์ระดับชาติ ด้วยการเป็นเมืองแห่งรถม้า ซึ่งมีความผูกพันกับชาวลำปางมายาวนานเป็นร้อยปี และนับเป็นจังหวัดเดียว ที่ยังคงมีรถม้าเป็นยานพาหนะให้บริการประชาชน เพื่อใช้ในการสืบสานเอกลักษณ์ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับการซื้อขายม้าเพื่อนำมาประกอบอาชีพ หรือใช้งานจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม รักษาเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีรถม้าเป็นยานพาหนะให้คงอยู่คู่จังหวัดลำปางสืบไป นั้น

ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 ได้ประสานสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางและภาคประชาชน สำหรับการเสนอความต้องการม้า สำหรับประกอบอาชีพขับรถม้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 ไม่มีนักท่องเที่ยวทำให้ขาดรายได้ ประกอบกับม้าที่ใช้งานในปัจจุบันมีอายุและการใช้งานมานาน พร้อมทั้งได้ชี้แจงเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งเงื่อนไข ในการรับม้าสำหรับใช้งาน เพื่อไปดูแล ซึ่งสมาคมฯ และภาคประชาชน มีความเข้าใจเป็นอย่างดี
และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดพิธีมอบม้าสำหรับใช้งานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นาย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้แทนในการรับมอบจาก พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ณ โพนี่แคมป์ (ฟาร์มม้าอุปนายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง) บ้านหนองประทับใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนม้าสำหรับใช้งานจาก กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 ตัว อายุตั้งแต่ 11 – 19 ปี ที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการซื้อม้า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นให้อยู่คู่จังหวัดลำปางสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: