วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 11 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 373 รายรักษาตัวสูงถึง91รายให้งดหรือชะลอเดินทางผู้เดินทางให้ตรวจคัดกรอง

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 11 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 373 รายรักษาตัวสูงถึง91รายให้งดหรือชะลอเดินทางผู้เดินทางให้ตรวจคัดกรอง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ต ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 2 ราย (รักษาหายสะสม 275 ราย)
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 91 ชาย เสียชีวิตสะสม 7 ชาย วันนี้พบผู้ดิดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 11 ชาย ยอดติดเชื้อสะสม
รวม 373 ราย ดังนี้
อำเภอโพนทราย 1 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ มาขอรับการรักษาที่ร้อยเอ็ด
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 363 เพศชาย อายุ 43 ปี ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย อาชีพรับจ้าง ที่กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อที่
รพ.เอกชนในกรุงเทพฯ แล้วเดินทางกลับ อ.โพนทราย ขอรับการรักษา รพ.โพนทราย
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1 ราย ตรวจพบเชื้อที่ จ.สมุทรปราการ มาขอรับการรักษาที่ร้อยเอ็ด
– ผู้ดิดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 364 เพศหญิง อายุ 62 ปี ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด เดินทางกลับจาก จ.สมุทรปราการ ตรวจพบเชื้อที่สมุทรปราการ เดินทางกลับร้อยเอ็ด ขอเข้ารับการรักษา รพ.ร้อยเอ็ด
อำเภอหนองพอก 1 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ มาขอรับการรักษาที่ร้อยเอ็ต
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 365 เพศชาย อายุ 24 ปี ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก อาชีพช่างไฟฟ้า ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ เดินทาง
กลับบ้าน ประสานเข้ารับการรักษาที่ รพ.สุวรรณภูมิ
อำเภออาจสามารถ 2 ราย เดินทางกลับมาจากกรุงเทพ
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 366 เพศชาย อายุ 21 ปี ต หนองขาม อ .อาจสามารถ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน
ติดเชื้อที่กรุงเทพฯ จึงเดินทงกลับบ้านและขอรับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.อาจสามารถ
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 367 เพศชาย อายุ 4 ปี ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ เป็นลูกและผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่
357

และเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ พร้อมกัน
อำเภอจตุรพักตรพิมาน 2 ราย ทำงานแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพฯ อีกรายรับเหมาขับรถตู้
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 368 เพศชาย อายุ 30 ปี ด.ตู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน อาชีพรับเหมาขับรถตู้ไปต่างจังหวัด มีอาการไข้ ไอ หอบ เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.จตุรพักตรพิมาน
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 369 เพศชาย อายุ 54 ปี ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน ทำงานแคมป์ก่อสร้าง เขตบางกะปิ
กรุงเทพ ฯ แคมป์ปิดเดินทางกลับบ้าน เข้ารับการตรวจคัดกรอง
อำเภอทุ่งเขาพลวง 2 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และอีกรายค้นหาเชิงรุกในกลุ่มทหารเกณฑ์
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 370 เพศหญิง อายุ 47 ปี ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ทราบว่าสามีติดเชื้อ
จึงเดินทางกลับร้อยเอ็ต ระหว่างทางมีอาการไข้ ไอ ขอรับการตรวจที่ รพ.ทุ่งเขาหลวง
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 371 เพศชาย อายุ 21 ปี ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง เข้ารับการตรวจคัดกรองก่อนรายงานตัวเข้าเป็นทหารเกณฑ์
อำเภอจังหาร 1 ราย ขับรถ ไปกลับ ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ และปริมณฑล
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 372 เพศชาย อายุ 62 ปี ต.แสนชาติ อ.จังหาร อาชีพขับรถส่งข้าวสารจากร้อยเอ็ด ไปกรุงเทพฯ
นครปฐม นนทบุรี มีอาการไข้ ไอ หอบ เข้ารับการตรวจที่ รพ.จังหาร
อำเภอปทุมรัตต์ 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 373 เพศหญิง อายุ 22 ปี ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ มีอาการไข้ไอหอบ เดินทางกสับจากรุงเทพฯ
เข้ารับการตรวจที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ รพ. ร้อยเอ็ด
มาตรการ การเดินทางเข้าออกจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 34) ให้ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด งดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มี
เหตุจำเป็นโดยเฉพาะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยะลา นราธิว าส ปัตตานี และสงขลา ให้รายงานตัวทันทีที่เข้าถึงพื้นที่ และกักตัว 14 วัน โดยปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกอุปกรณ์ของใช้ใส่อาหาร สังเกต อาการตนเอง ล้างมือบ่อยๆ
ส่วนแรงงานจากแคมป์ก่อสร้าง สถานประกอบการ ตลาด ชุมชน ให้เข้าตรวจ
คัดกรองที่โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอของท่าน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/สสจ.ร้อยเอ็ด/แหล่งข้อมูล

%d bloggers like this: