กลุ่มอสม.”ตรวจเข้ม” ชาวบ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมโดย นางดวงจันทร์ นันทบุญ ประธาน อสม.

2. กค. 64. เวลา 9.30 น.

กลุ่มอสม.”ตรวจเข้ม” ชาวบ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมโดย นางดวงจันทร์ นันทบุญ ประธาน อสม.

พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
นางพูนทรัพย์ ภูสีดิน
นางจันทร์ทอง วารีสี
นางประคอง ศรีละโคตร
นางเมตตา นันทบุญ
นส.โอศิริ ไชยสีหา
นางวิลาวัลย์ สีสุรีย์
นายบุญถม พิชัยช่วง
นางมประวี ดีรักษา
นาง เสงี่ยม นรันยา
นางบุปผา มหาชัย
นางรุณณี เหมกุล
นายบรรจง หงษ์ศรี
นาง นงลักษณ์ อัญชุลี

10.00 น.ได้ออกสำรวจในชุมชนหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่.3 เพื่อตรวจหาเชื้อ covid-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาด(กลัว) ป้องกันว่าจะเข้ามาแพร่ภายในหมู่บ้านสำหรับชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเข้า-ออกหรือบุคคลห้ามเคลื่อนย้ายได้มีการออกสำรวจตรวจวัดไข้ และโรยทรายอะเบทเพื่อป้องกันยุงตามแหล่งน้ำไปพร้อม แนะนำวิธีการวางแผนป้องกันและนำแมสปิด

ล้างมือบ่อยๆ แยกกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย. และได้ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กแรกเกิด หญิงหลังคลอด. การสำรวจลงพื้นที่ให้คำแนะนำทุกหลังคาเรือน กลุ่ม อสม.เฝ้าติดตามระวังและแจ้งผลให้กับสาธารณสุข ในพื้นที่ ให้ปลอดจากเชื้อ covid-19 ให้สำเร็จเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ซึ่งในการลงสำรวจในครั้งนี้. ทำให้ชุมชน หมู่บ้านหนองไผ่ มีความสุขปกติ ซึ่งเป็นที่พอใจของ กลุ่มอสม.ที่สามารถเฝ้าติดตามไม่ให้ เชื้อ ระบาดเข้ามาในหมู่บ้านของตัวเองได้

%d bloggers like this: