ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 34 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 504 รายรักษาหาย206รายรักษาตัว197ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 34 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 504 รายรักษาหาย206รายรักษาตัว197ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น.) รักษาหายเพิ่ม 4 ราย (รักษาหายสะสม 206 ราย) ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 197 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 34 ราย
เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 16 ราย ปทุมธานี 14 ราย สมุทรปราการ 3 รายและ ชลบุรี 1 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 504 ราย) จำเเนก รายอำเภอ ดังนี้
อำเภอสุรรรณภูมิ จำนวน 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจาก จ.สมุทรปราการ และ จ.ปทุมธานี ขอกลับมารักษาที่ร้อยเอ็ด
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 471 เพศหญิง อายุ 20 ปี ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ อาชีพรับจ้างที่ตลาดปากน้ำ ตรวจพบการติดเชื้อที่รพ.สมุทรปราการ ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สุวรรณภูมิ
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม รายที่ 472 เพศชาย อายุ 54 ปี ต.ทุ่งทลวง อาชีพรับจ้างที่ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สุวรรณภูมิ
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 473 เพศชาย อายุ 48 ปี ต ทุ่งหลวง อาชีพรับจ้างที่ ตลาดไท จ ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สุวรรณภูมิ
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 474 เพศชาย อายุ22 ปี ต ทุ่งหลวง อาชีพรับจ้างที่ ตลาดไท จ ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สุวรรณภูมิ
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม รายที่ 475 เพศหญิง อายุ 22 ปี ต.ทุ่งหลวง อาชีพรับจ้างที่ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สุวรรณภูมิ
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 476 เพศหญิง อายุ 33 ปี ต.ทุ่งหลวง อาชีพรับจ้างที่ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สุวรรณภูมิ
อำเกอเกษตรวิสัย จำนวน 11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจาก จ.ชลบุรี /จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ/ขอกลับมารักษาที่ร้อยเอ็ด
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม รายที่ 477 เพศหญิง อายุ 29 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ตรวจพบ
การติดเชื้อ ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.เกษตรวิสัย
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 478 เพศหญิง อายุ 53 ปี ต.กำแพง อาชีพค้าขาย ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.เกษตรวิสัย
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม รายที่ 479 เพศชาย อายุ 48 ปี ต.กำแพง อาชีพค้าขาย ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.เกษตรวิสัย
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 480 เพศหญิง อายุ 38 ปี ต.กำแพง อาชีพค้าขาย ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.เกษตรวิสัย
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 481 เพศหญิง อายุ 60 ปี ต.กำแพง อาชีพค้าขาย ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.เกษตรวิสัย
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม รายที่ 482 เพศหญิง อายุ 56 ปี ต.กำแพง อาชีพค้าชาย ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพเกษตรวิสัย
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 483 เพศชาย อายุ 55 ปี ต.กำแพง อาชีพค้าขาย ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.เกษตรวิสัย
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 484 เพศหญิง อายุ 46 ปี ต.กำแพง อาชีพค้าขาย ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.เกษตรวิสัย

-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 485 เพศชาย อายุ 22 ปี ต.เกษตรวิสัย อาชีพ พนักงานบริษัท ย่านลาดกระบัง กรุงเทพฯ ตรวจพบการติดเชื้อ ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.เกษตรวิสัย
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 486 เพศหญิง อายุ 34 ปี ต.คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อาชีพค้าขาย ตลาดไท จ.ปทุมธานีตรวจพบการติดเชื้อ ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่รพ.เกษตรวิสัย
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 487 เพศหญิง อายุ 36 ปี ต.กำแพง อาชีพค้าขาย ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.เกษตรวิสัย
อำเภอหนองฮี จำนวน 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ ขอกลับมารักษาที่ร้อยเอ็ด
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 488 เพศหญิง อายุ 34 ปี ต.เด่นราษฎร์ อาชีพ พนักงานห้างสรรพสินค้ากรุงเทพฯ ตรวจพบการติดเชื้อ ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ร้อยเอ็ด
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 489 เพศหญิง อายุ 39 ปี ต.เด่นราษฎร์ อาชีพ พนักงานห้างสรรพสินค้ากรุงเทพฯ ตรวจพบการติดเชื้อ ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ร้อยเอ็ด
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 490 เพศชาย อายุ 42 ปี ต.เด่นราษฎร์ อาชีพ พนักงานหนักงานโรงแรมกรุงเทพฯ ตรวจพบการติดเชื้อ ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ร้อยเอ็ด
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 491 เพศหญิง อายุ 23 ปี ต.เด่นราษฎร์ อาชีพ นักศึกษาที่กรุงเทพฯ ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ร้อยเอ็ด
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 492 เพศหญิง อายุ 56 ปี ต.หนองฮี อาชีพ ขายอาหารที่กรุงเทพฯ ตรวจพบการติดเชื้อ
ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ร้อยเอ็ด
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 493 เพศหญิง อายุ 12 ปี ด หนองฮี อาชีพนักเรียน ที่กรุงเทพฯ ตรวงพบการติดเชื้อขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่รพ.ร้อยเอ็ด
อำเกอเขียงขวัญ จำนวน 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจาก จ.สมุทรปราการ ขอกลับมารักษาที่ร้อยเอ็ด
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 494 เพศชาย อายุ 42 ปี ต.พระธาตุ อ.เชียงซวัญ อาชีพ พนักงานบริษัท จ.สมุทรปราก าร
ตรวจพบการติดเชื้อ ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.เชียงขวัญ
อำเกอโพธิ์ชัย จำนวน 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจาก จ.สมุทรปราการ ขอกลับมารักษาที่ร้อยเอ็ด
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 495 เพศชาย อายุ 42 ปี ต.เชียงใหม่ อาชีพขับรถส่งอาหาร จ สมุทรปราการ ตรวจพบการติดเชื้อขอเดินทางกลับร้อยเอ็ด เข้ารับการรักษา ที่ รพ.โทธิ์ชัย
อำเภอพนองพอก จำนวน 6 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 496 เพศชาย อายุ 94 ปี ต.กกโพธิ์ ทำงานที่กรุงเทพ ฯ ตรวจพบการติดเชื้อ ขอเดินทางกลับร้อยเอ็ดเข้ารับการรักษา ที่ รพ. หนองพอก
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 497 เพศหญิง อายุ 42 ปี ต.กกโพธิ์ อาชีพ พนักงานบริษัทที่กรุงเทพ ฯ เดินทางกลับพร้อม รายที่ 496(สามี) และเข้ารับตรวจคัดกรอง ที่ รพ.หนองพอก
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 498 เพศ หญิง อายุ 17 ปี ต. กกโพธิ์ อาชีพ นักเรียนที่กรุงเทพฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
เดินทางกลับพร้อม รายที่ 496 (บิดา และเข้ารับตรวจคัดกรอง ที่รพ.หนองพอก
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 499 เพศหญิง อายุ 33 ปี ต.ท่าสีดา อาชีพ พนักงานบริษัทกรุงเทพฯ เดินทางกลับหนองพอก
ขอรับครวจคัดกรอง ที่รพ.หนองพอก
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมราย 500 เพศชาย อายุ 33 ปี ต.ภูเขาทอง ทำงานแคมป์ก่อสร้างที่กรุงเทพฯ เดินทางกลับหนองพอก
ขอรับตรวจคัดกรอง ที่ รพ.หนองพอก
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 501 เพศหญิง อายุ 33 ปี ต.ภูเขาทอง ทำงานแคมป์ก่อสร้างที่กรุงเทพฯ เดินทางกลับหนองพอก
ขอรับตรวจคัดกรอง ที่ รพ.หนองพอก
อำเภอเสลภูมิ จำนวน 2 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 502 เพศหญิง อายุ 22 ปี ต.นาเมือง เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ขอรับตรวจคัดกรอง ที่ รพ.เสลภูมิ
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 503 เพศชาย อายุ 23 ปี ต.นาเมือง เดินทางกลับจากกรุงเทพ ฯ ขอรับตรวจคัดกรอง ที่รพ.เสลภูมิ
อำเภอเมยวดี จำนวน 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 504 เพศหญิง อายุ 10 ปี นักเรียนโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ เดินทางกลับเมยวดี โดยรถยนต์
ส่วนตัว พร้อมกับญาติ ต่อมาญาติเดินทางกลับ กทม. แล้วตรวจพบเชื้อโควิด ที่กรุงเทพ ฯ จึงเข้ารับตรวจคัดกรอง ที่ รพ.เมยวดี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/สสจ.รอ./แหล่งข้อมูล

%d bloggers like this: