วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… นายอำเภอโพนทองเรียกคณะกรรมการโรคติตต่อระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมด่วน!!!เตรียมความพร้อมเปิดรพ.สนามรองรับปชช.ป่วยโควิด

ร้อยเอ็ด/…

นายอำเภอโพนทองเรียกคณะกรรมการโรคติตต่อระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมด่วน!!!เตรียมความพร้อมเปิดรพ.สนามรองรับปชช.ป่วยโควิด

เมื่อเวลา 14.00น.อาทิตย์ที่ 4.กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง (ชั้น 2 )ว่าที่ร้อยตรี.อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทองเรียกคณะกรรมการโรคติตต่อระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมด่วน ประเมินสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอโพนทองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างถึงที่ รอ. ๐๖๓๒/ว. ๖๔๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการโรค

ติตต่ออำเภอโพนทอง เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/ นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง /นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประหมู่บ้านอำเภอโพนทอง/กำนันทุกตำบล และคลินิกนายแพทย์พิพัฒน์ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

มติที่ประชุม//:หารือเตรียมความพร้อมในการใช้ รพ.สนามชั่วคราว เพื่อรองรับนโยบายของจังหวัด/รัฐบาลในการดูแลรักษาประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 และมีการดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปนอกพื้นที่ รพ.สนามชั่วคราวและดำเนินการตามนโยบาย/ระบบ /แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนดตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: