วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“โครงการทหารพันธุ์ดี” กองพลทหารราบที่ 7

“โครงการทหารพันธุ์ดี” กองพลทหารราบที่ 7

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 140 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกพืชผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นั้น กองพลทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการดำเนินการ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 เพื่อเตรียมการ น้อมเกล้าฯ ถวายผลผลิตแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้กับประชาชน มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ปัจจุบันดำเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.1 งานเก็บรักษาพันธุกรรมพืชผัก เป็นภารกิจที่จะดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต
1.2 งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผักพื้นเมือง
1.3 ดำเนินการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร ในงานอนุรักษ์ และพัฒนาตู้ยาพืชสมุนไพรประจำบ้าน จำนวน 66 ชนิด
2. โครงการรวบรวมพันธุ์มะม่วงพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ดำเนินงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการรวมรวมมะม่วงสายพันธุ์ที่ดี ด้วยวิธีการเสียบกิ่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมะม่วงกินดิบ กลุ่มมะม่วงกินสุก และกลุ่มมะม่วงทวาย ห้วงที่ผ่านมา ดำเนินการเสียบยอดพันธุ์มะม่วงไปแล้ว จำนวน 22 สายพันธุ์ รวม 2,200 ยอด

3. โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปัจจุบันดำเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
3.1 งานรวบรวมพันธุ์ ปัจจุบันในโครงการได้มีการรวบรวมพันธุ์ฝรั่ง ไว้ได้จำนวน 73 พันธุ์ เป็นไม้ผลหลัก
3.2 งานปรับปรุงพันธุ์ โดยการผสมข้ามสายพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ดี ปัจจุบันมีคู่ผสมฝรั่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการปลูกทดสอบผลผลิตกว่า 20 คู่ผสม

3.3 การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมฝรั่ง ปัจจุบัน ได้ทำการคัดเลือกฝรั่งพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ พันธุ์ขี้นกใส้แดง ที่มีศักยภาพด้านการให้ผลผลิตที่ดก ผลขนาดเล็ก รสชาติดี เพื่อขยายพันธุ์สนับสนุนให้แก่โรงเรียนตามโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย และสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป ปัจจุบันมี ต้นกล้าที่พร้อมแจกจ่าย ประมาณ 7,000 ต้น

4. โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยการผลิตลูกเป็ด จำนวน 3,100 ตัว เพื่อสนับสนุนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ธุรกันดาร โครงการพระราชดำริที่หน่วยรับผิดชอบ, ชุมชนรอบค่าย และเกษตรกรที่มีความสนใจ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: