วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต “กองทัพภาคที่ 3”

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต “กองทัพภาคที่ 3”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 140 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell-212 จากชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนี้
เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 11.15 น. ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชาย อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจหยุดเต้น เห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อรักษาอาการต่อเป็นการเร่งด่วน
โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับ เพื่อทำการรักษาต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. ชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชาย ซึ่งมีอาการบาดเจ็บทางสมอง เห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อรักษาอาการต่อเป็นการเร่งด่วน โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงพยาบาลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับ เพื่อทำการรักษาต่อไป
การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการของกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อ 29 มิถุนายน 2552

ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: