วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้องศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คัดค้านการขยายห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้องศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คัดค้านการขยายห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวิไล จุฑางกูร นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือเรื่องผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด จากโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดจะขยายห้องเรียนอนุบาลทั้งหมดไปโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น และขอขยายห้องเรียนพิเศษไปโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย ต่อ นายวีระวัฒน์ เถระวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และนายชาญ คำป้อง รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

นางวิไล จุฑางกูร นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าด้วยโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนยอดนิยม มีนักเรียนจำนวนมาก จะขยายอนุบาลทั้งหมดไปโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น และขอขยายห้องเรียนพิเศษไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ,ด้วยกันเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน เป็นอย่างมาก โรงเรียนเอกชนได้คัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน การขยายออกไปที่โรงเรียนอื่น ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง เพียงแค่รับเด็กเท่าที่โรงเรียนรับได้ ก็แก้ปัญหาได้แล้ว การแก้ไขที่ไม่ถูกวิธี จะส่งผลกระทบแผ่ออกไปเป็นวงกว้าง อนึ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๕ วรรค ๒ กำหนดว่า “การกำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อ

การจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นของเอกชน และประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย”ซึ่งกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ บัญญัติไว้ว่า ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือรัฐในการจัดการศึกษา การดำเนินการของอนุบาสร้อยเอ็ด หากทำสำเร็จ ย่อมเป็นการทำร้ายเอกซนที่เข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลในการจัดการศึกษา เฉพาะเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงทุนไปแล้วหลายพันล้านบาท เอกชนเหล่านี้ จะต้องเลิกล้มกิจการไปและสูญเงินลงทุนอันมหาศาล ในส่วนของ สพฐ. โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จะเลิกสถานศึกษาต่อไปเป็นจำนวนมาก ดังนี้จึงใคร่ขอให้พิจารณา ทบทวน การยายโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เพราะผลกระทบมีมากจริงๆ โดยได้แนบรายละเอียดประกอบการพิจารณา ๑. หนังสือทักท้วงๆ ๒. หนังสือขอคัดค้านโครงการขยายโรงเรียนประกอบอื่น ๓. หนังสือขอความอนุเคราะห์ทบทวนกรณีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดขยายห้องเรียนที่โรงเรียนอื่น 4. หนังสือประกาศต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

%d bloggers like this: