วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 116 ราย ยอดผู้ติดเชื่อสะสม 1,376 รายเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมเสียชีวิต13ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 116 ราย ยอดผู้ติดเชื่อสะสม 1,376 รายเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมเสียชีวิต13ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 57 ราย (รักษาหายสะสม 568 ราย)
ยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 795 รายเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 13 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 116 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 1,376 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 87 รายได้แก่ กรุงเพพฯ 67 ราย/ จ.ปทุมธานี 6 ราย
จ.สมุทปราการ 3 ราย / จ.สมุทรสาคร 5 ราย จังหวัดอื่นๆ 6 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 29 ราย จำเเนก รายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเสลภูมิ 24 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 14 ราย จ.ปทุมธานี 4 ราย จ.สมุทรสาคร 3 ราย และ จ.สมุทรปราการ 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ / และ เป็นผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ 1 ราย (กำลังดำเนินการสอบสวนโรค)
2. อำเภอพนมไพร 18 ราย ตรวจพบชื้อที่กรุงเทพ ฯ 5 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 13 ราย มาตรวจที่โรงยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
3. อำเภอเกษตรวิสัย 16 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 5 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ / เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านติดเชื้อในพื้นที่ 9 ราย
4. อำเภอสุวรรณภูมิ 12 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /เป็นผู้ติดเชื้อจ ากการสัมผัสร่วมบัาน ติดเชื้อฯในพื้นที่ 7 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อน คลัสเตอร์ Bic C สุวรรณภูมิ 2 ราย
5. อำเภอหนองพอก 11 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 9 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย จ ปทุมธานี
1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
6. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 10 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย จ.นครปฐม 2 ราย จ.สมุทรสาคร 2 ราย จ. นนทบุรี 1 ราย
จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯในพื้นที่ 3 ราย
7. อำเภอจังพาร 8 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 8 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
8. อำเภอโพนทอง 5 ราย เดินทางกลับกรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ เป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้าน ติดเชื้อฯในพื้นที่ 3 ราย
9. อำเภอธรัชบุรี 4 ราย ตรวพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 1 ราย และ จ.อยุธยา 1 ราย ติดต่อขอมารักษา เป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้าน ติดเชื้อฯในพื้นที่ 2 ราย

10. อำเภอปทุมรัตต์ 2 ราย เดินทาง จ.อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ตรวจคัดกรอง
หญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอด พบเชื้อ 1 ราย
1 1. อำเภออาจสามารถ 2 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ ติดต่อขอมารักษา
12. อำเภอเชียงขวัญ 1 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
13. อำเภอเมยวดี 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ติดเชื้อฯในพื้นที่ 1 ราย
19. อำเภอทุ่งเขาหลวง 1 ราย เดินทางกลับกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
15. อำเภอโพนทราย 1 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ ติดต่อขอมารักษา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 รับแจ้งจาก รพ.ร้อยเอ็ด มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ดังนี้
ผู้เสียชีวิตรายที่ 12เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 836 เพศชาย อายุ 46 ปี ที่อยู่ ม.4 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี อาชีพ
ขับรถตุ๊กๆ ที่กรุงเทพๆ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เดินทาง จากกรุงเทพฯ และเข้ารับการรักษาที่ รพ หนองฮี ส่งรับการรักษาต่อที่รพ.ร้อยเอ็ด และเสียซีวิตในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.55 น.
ผู้เสียชีวิตรายที่ 13.เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 1059 เพศหญิง อายุ 64 ปี ที่อยู่ ม.11 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตด์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เข้าการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน รพ เกษตรวิสัย แพทย์ วินิจฉัย ปอดอักเสบ ส่งรับการรักษา ต่อ
ที่ รพ.ร้อยเอ็ต และเสียชีวิต ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.55 น. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ท่านมา ณ โอกาสนี้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/สสจ.ร้อยเอ็ด/
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/แหล่งข่าว

%d bloggers like this: