วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมลงแขกดำนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่ อำเภอเมยวดี

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมลงแขกดำนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่ อำเภอเมยวดี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงนา นายทองม้วน พันศรี หมู่ที่ 8 ตำบลชมสะอาด
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมลงแขกดำนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวอีสานโบราณ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ชาวอำเภอเมยวดี เข้าร่วมกิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ประเพณีลงแขกดำนา เป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ที่สามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน ซึ่งปัจจุบันเกือบจะจางหายไป ประเพณีลงแขกดำนาเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป และยังเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอำเภอเมยวดี

ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมประเพณีลงแขกดำนา อำเภอเมยวดี ขึ้นเพื่อสร้าง ความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ช่วยเหลือกัน เป็นการส่งเสริมการมีน้ำใจที่เลือกอาทรต่อกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจสร้างสายใยเชื่อมโยงคนทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังนำไปสู่ความสามัคคีและยั่งยืน ด้วยวิถีชาวบ้าน และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานในการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาให้คงอยู่สืบไป และเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแนวใหม่ในพื้นที่
การการจัดประเพณีลงแขกดำนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่แปลงนานายทองม้วน พันศรี กำนันตำบลชมสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี โดยมีบุคลากรหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.ปชส.ร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: