สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์

สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์

—————
วันนี้(๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม (Web Conference) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เขตสุขภาพที่ ๗ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Web Conference จากห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗

โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ เป็นประธานการประชุม
ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ การเตรียมเตียงเพื่อรับผู้ป่วย COVID-๑๙ และผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงมารับการรักษาในภูมิลำเนา(สีแดง สีเหลือง สีเขียว HI และ CI) การฉีดวัคซีน COVID-๑๙ สลับชนิด สำหรับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปฏิบัติภารกิจในเขตสุขภาพที่ ๗ และ รายงานสถานการณ์เตียงในการรองรับผู้ป่วย(COVID-19) เขตสุขภาพที่ ๗ ต่อไป.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

—ให้เครดิต***
พงษ์พิพัฒน์ ศรีเกื้อกลิ่น ข่าว/ภาพ
ทองสุข โพนเงิน บรรณาธิการข่าว
—–
ข่าว:ศรีไพร ทูลธรรม สื่อและประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด-082-930-2374

%d bloggers like this: