วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญา CEDAW

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญา CEDAW

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ Expert Focus Group เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) จัดโดยสหภาพรัฐสภา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภาจากประเทศไทย เลบานอน อียิปต์ กรีซ ฮังการี และแทนซาเนีย รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหภาพรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภาที่สนใจ

ที่ประชุมฯ ได้แบ่งการอภิปรายเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีจากสมาชิกรัฐสภาที่เข่าร่วมการประชุมออกเป็น 4 ช่วงดังนี้
• ช่วงที่ 1 บทบาทของรัฐสภาในการดำเนินการตามอนุสัญญา CEDAW
• ช่วงที่ 2 บทบาทของรัฐสภาในการรายงานต่อคณะกรรมการ CEDAW
• ช่วงที่ 3 รัฐสภาในฐานะเป็นสถาบัน และ
• ช่วงที่ 4 การเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในสังคมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ

โอกาสนี้ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมฯ ถึงประสบการณ์และความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินการตามอนุสัญญา CEDAW เช่น การตรากฎหมายต่าง ๆ ที่สำคัญโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ที่ให้หลักประกันความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย แนวคิดเรื่องการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติทางเพศหรือ Gender Responsive Budgeting (GRB) และข้อกำหนดให้พรรคการเมืองคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ ตลอดจนความก้าวหน้าด้านกฎหมายอื่นๆ ได้แก่ การออกพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ที่มีบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดกรณีกระทำชำเราต่อคู่สมรส โดยการขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย หรือผู้นั้นอยู่ในภาวะที่มิอาจขัดขืนได้ รวมไปถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่ได้แก้ไขส่วนสำคัญในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของลูกจ้างหญิง

นอกจากนี้ ในส่วนของรัฐสภาก็มีความก้าวหน้าในฐานะสถาบันที่คำนึงถึงมิติทางเพศ โดยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการด้านสังคมของทั้งสองสภานั้น ได้มีการเพิ่มกลุ่มประชากรคือ “กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ” ไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ด้วย อีกทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภายังได้ออกประมวลจริยธรรมโดยห้ามมิให้การล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นในรัฐสภา โดยมีกลไกการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของทั้งสองสภามีอำนาจหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดด้านจริยธรรม และสมาชิกรัฐสภาสตรีได้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทยเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมพลังของสตรีร่วมกับองค์กรพันธมิตรภายนอกรัฐสภา

ทั้งนี้ ผลการเสวนาที่รวบรวมได้จากกิจกรรมระดมสมอง ทั้ง 3 ครั้ง ในช่วง 2 วัน ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 64 ในครั้งนี้ จะได้นำไปประมวลเพื่อประกอบการปรับปรุงคู่มือของ IPU สำหรับสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการดำเนินการตามพันธกรณีของ CEDAW ซึ่ง IPU จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2546 ต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: