วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบาลสนาม และ CI 2,155 เตียง รักษาโควิด

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบาลสนาม และ CI 2,155 เตียง รักษาโควิด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน ส่งผลให้มีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ได้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทำให้มีแรงงานหรือประชาชนจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งพบว่าเป็นทั้งผู้ที่ติดเชื้อแล้วเข้ารับการรักษาและผู้เสี่ยงสูงที่ต้องแยกกักตัวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 15 แห่ง จำนวน 1,333 เตียง และ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ และตำบล (Community Isolation) จำนวน 822 เตียง รวมจำนวน 2,155 เตียง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อชาวร้อยเอ็ดในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่เดินทางกลับเข้ามารักษา

ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งให้ทุกตำบลเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับตำบล เพิ่มขึ้นอีกตำบลละ 10 เตียง ก็จะมีเตียงดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก 2,000 เตียง เพื่อรองรับประชาชนชาวร้อยเอ็ดที่ติดเชื้ออยู่นอกพื้นที่ ได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการรักษาได้เพียงพอ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้ค้นหาและเพิ่มเพื่อนที่ Line 101comehome กรอกข้อมูลลงทะเบียนตามขั้นตอนพร้อมแนบผลการตรวจโควิด -19 และให้ลงทะเบียนขอรถส่งกลับบ้านได้ในระบบเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากที่จัดหาเตียงให้ได้แล้ว รถที่รับส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะนำส่งที่โรงพยาบาลสนามหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด(ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) จากนั้นจะมีรถโรงพยาบาลปลายทางพร้อมบุคลากรทางการแพทย์มารับต่อไปยังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป อย่าเดินทางมาเอง เพื่อให้การดำเนินการรับผู้ติดเชื้อกลับเข้ามารักษาอย่างเป็นระบบ ให้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกให้ท่าน และเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่น ด้วย.

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

%d bloggers like this: