วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 208 รายเป็นต่างจว.191ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,630 รายยังรักษาตัว1,403รายรักษาหายสะสม1,206รายล้างมือบ่อยๆ ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 208 รายเป็นต่างจว.191ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,630 รายยังรักษาตัว1,403รายรักษาหายสะสม1,206รายล้างมือบ่อยๆ ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 96 ราย (รักษาหายสะสม 1,206 ราย)
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,403 ราย เสียชีวิตสะสม 21 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 208 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 2,630 ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 191 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 17 ราย
ติดเชื้อจากการสัมผัสร่วมบ้าน 16 ราย และอื่นๆ 1 ราย
จำแนกรายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภอสุวรรณภูมิ 45 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 32 ราย จ.นนทบุรี 4 ราย และ จ.ปทุมธานี 5 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ (ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย
2. อำเภอโพนทอง 36 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 10 ราย จ.อุบลราชธานี
8 ราย จ.ปทุมธานี 6 ราย จ.นนทบุรี 3 ราย จ.สมุทรสาคร 3 ราย จ.ชลบุรี 1 ราย และ จ.นครปฐม 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
3. อำเภอเกษตรวิสัย 24 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 17 ราย จ.สมุทรสาคร 1 ราย และ จ.นราธิวาส 1 ราย มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย
4.อำเภอเสลภูมิ 20 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 11 ราย จ.อยุธยา 4 ราย จ.นครปฐม 2 ราย จ.ชลบุรี 1 ราย และจ.ปทุมธานี1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย
5. อำเภอพนมไพร 17 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 10 ราย และ จ.นครปฐม 4 ราย มาตรวจ ที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ /ติดเชื้อภายในพื้นที่ จากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย
6. อำเภอโพนทราย 14 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 8 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และจ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/ติดเชื้อภายในพื้นที่ 3 ราย และเป็นพนักงาน 7-Eleven อ.โพนทราย 1 ราย
7. อำเภอจังหาร 12 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 9 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจากรุงเทพฯ 3 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
8. อำเภอหนองฮี 10 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 10 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ
9.อำเภอปทุมรัตต์ 8 ราย เดินทางมาจากรุงเทพฯ 7 ราย และ จ.ชลบุรี 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
10. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 7 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 4 ราย และจ.สมุทรสาคร 3 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

11. อำเภอศรีสมเด็จ 5 ราย เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ 5 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
12. อำเภออาจสามารถ 4 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ1 ราย ติดต่อขอมารักษาติดเชื้อภายในพื้นที่/ เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
3 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
13. อำเภอธวัชบุรี 4 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย ติดต่อขอมารักษาติดเชื้อภายในพื้นที่
14. อำเภอหนองพอก 2 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 1 รายและ จ.อยุธยา 1 ราย ติดต่อขอมารักษา
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่เป็นคนร้อยเอ็ดที่ตรวจพบเชื้อโควิด-
19 ที่อยู่นอกจังหวัดขอกลับเข้ามารักษา และเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สูงถึงร้อยละ 91.82 ทั้งยัง
พบการติดเชื้อภายในจังหวัด ร้อยละ 8.17 จากการสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้ง
พื้นที่อื่นๆ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในครอบครัวและชุมชน คือ 1. การรับประทานอาหารร่วมกัน (ล้อมวงกินข้าวด้วยกัน) 2.อยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกันโดยไม่มีการป้องกันตนเอง 3 . การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ 1.ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (13 จังหวัด) ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้า
พื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำพร้อมทั้งให้รายงานตัวทันทีเมื่อถึงพื้นที่ และเข้ากักตัว เป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด และให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน
2. ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น(นอกจาก 13 จังหวัด) ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และรายงานตัวทันที่เมื่อถึงพื้นที่ ให้แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกสังเกตอาการตนเอง14 วัน ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันในห้วงเวลานี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวมหน้ากาก 100 % และล้างมือบ่อยๆ ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/สสจ.รอ./
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/แหล่งข่าว

%d bloggers like this: