วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // นักเรียนพลเมืองร่วมพุทธศาสนิกชนท่าชนะ ถวายเทียนพรรษา “วิถีใหม่หัวใจธรรมะ” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักสงฆ์กอเตย ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้แทนคณะนักเรียนพลเมือง รุ่น 7 สถาบันพระปกเกล้า จ.สุราษฎร์ธานี ถวายเทียนพรรษาแบบ New Normal ให้กับ พระธวัชชัย ธวชฺโช เจ้าสำนักสงฆ์กอเตย เพื่อคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้เบ่งบาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยมีนายสัญชัย สุปันตี ประธานนักเรียนพลเมืองรุ่น 7 สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยาวชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่บ้านกอเตย เข้าร่วม โดยมีการเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

สำหรับการถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนจะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน

สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉายแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้เบ่งบานและไม่ให้สูญหายไปในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย .

%d bloggers like this: