วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดฯ หน้าบริเวณสำนักงานปะมงจังหวัดราชบุรี และหน้าตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดฯ หน้าบริเวณสำนักงานปะมงจังหวัดราชบุรี และหน้าตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

เวลา 8.00 น.
นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายโชคดี ตั้งจิตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกจัดหาพื้นที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการปิดการซื้อขายสินค้าของตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี ตลาดศรีเมือง เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ่งการจัดหาพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวเป็นนโยบายของจังหวัดราชบุรี

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่ค้าขายในตลาดศรีเมืองได้มีที่สำหรับจำหน่ายสินค้าเกษตรในช่วงเวลาที่ตลาดยังไม่สามารถเปิดการค้าขายได้ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์เกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบและประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีว่าทางสำนักงานฯจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรบริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีและหน้าตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: