เด็กนักเรียนแม่สาย ได้รับสัญชาติไทย มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง จำนวน 18 ราย

เด็กนักเรียนแม่สาย ได้รับสัญชาติไทย มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง จำนวน 18 ราย

//////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ประธานในพิธีได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 ตามโครงการสำคัญกรมการปกครอง (10 Flagships for DOPA New normal 2021) ภายใต้แนวคิด ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง แต่มีความสุขมากขึ้น ซึ่งวันนี้มีผู้ได้รับสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรค สอง จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งนางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักทะเบียนและบัตร อ.แม่สาย ได้กล่าวว่า ผู้ได้รับสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรค สอง จำนวนทั้ง 18 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ สัญชาติ พ.ศ. 2508 และ ผ่านการอนุมัติกลั่นกรองจากคณะกรรมการสัญชาติ อ.แม่สาย

โดยทางด้าน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบโอวาทให้ผู้ได้รับสัญชาติ ให้เป็นพลเมืองดี กตัญญูต่อบิดามารดา ตั้งใจเรียนศึกษา เมื่อจบมาแล้วจะได้ประกอบอาชีพที่ดี เป็นอนาคตของชาติต่อไป และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา เผื่อแผ่ อุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ในส่วนรวม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และความมั่นคงของประเทศชาติ

/////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////// รายงาน ////////////