วันอังคาร ที่ 21 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ทหารพรานจิตอาสา บูรณาการกำลังจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด – 19 ในด้านต่าง ๆ”

“ทหารพรานจิตอาสา บูรณาการกำลังจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด – 19 ในด้านต่าง ๆ”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3309 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรงอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปอน ผู้นำหมู่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในการอำนวยความสะดวก และเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด – 19 ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นจุดสำหรับประสานการปฏิบัติ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบ One Stop Service รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ และให้การช่วยเหลือ วัดอุณหภูมิร่างกาย และให้คำแนะนำการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด – 19 พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนที่ผ่านไป – มา บริเวณจุดตรวจบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

พร้อมกันนี้ หน่วยได้ทำการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการสิ่งของอุปโภค/บริโภค ที่จำเป็นสำหรับประชาชนที่เดือดร้อน รวมทั้ง เป็นสื่อกลางในการแบ่งปันสิ่งของที่ประชาชนที่ต้องการและร่วมช่วยเหลือประชาชนกับกองทัพบก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: