วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา

ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 145 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

“น้ำ” เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ ทั้งการดำรงชีวิต และเป็นปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580) และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การจัดการภัยพิบัติจากน้ำ รวมถึงการจัดหาและใช้น้ำอย่างสมดุล จังหวัดพะเยา จึงกำหนดให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วน ซึ่งชาวพะเยาทุกภาคส่วน จะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ/พื้นที่ ในจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันทั้งภาพรวมของจังหวัด ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถคาดการณ์การใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการต้องบูรณาการการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ขณะนี้ จังหวัดพะเยาได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งจะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำของจังหวัดพะเยา ทั้งข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม แหล่งน้ำใหม่ที่จะสร้างเพิ่มตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยข้อมูลดังกล่าวจะใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป ดังนั้น จึงกำหนดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยระดับจังหวัด ซึ่งมีคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา และศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยา บูรณาการในการทำงานร่วมกัน โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ และ ฝ่ายเลขานุการร่วม ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าสานักงานจังหวัดพะเยา และท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
2. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เสนอคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา สำหรับการจัดทำร่างแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณบริหารจัดการทรัพยากรนาแบบบูรณาการ รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
3. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับอำเภอ
ให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับอำเภอขึ้น ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ โดยให้นายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และให้ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ เป็นเลขานุการ และท้องถิ่นอำเภอเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
4. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ให้เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น ณ สำนักปลัดเทศบาล/สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงาน ภายในที่นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งขึ้น โดยให้นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ และให้ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหาร ส่วนตาบล เป็นกรรมการ/เลขานุการ
5. การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน
ให้นายอำเภอจัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (ก.อพป.) แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชน เพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในด้านอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์และการแก้ไข ป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ ในท้องที่ต่างๆ ของจังหวัดพะเยา จึงได้มีแนวคิดให้มีการฝึกอบรมช่างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ การดูแลรักษา การบริหารจัดการน้ำ การสำรวจ การออกแบบก่อสร้างแหล่งนาขนาดเล็ก การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านทรัพยากรน้ำจากหน่วยงานต่างๆ สำหรับการพัฒนา การติดตามเฝ้าระวังและการเตือนภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนา และบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่แก่นายช่าง และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งจะจัดฝึกอบรมภายในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำดังกล่าว จะทำให้ประชาชนจังหวัดพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: