วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อบจ.เชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อ.สันกำแพง และ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อ.สันกำแพง และ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เวลา 10.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสาวอนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง เขต 1 และนางสาวณัฐกฤตา พ่วงตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง เขต 2 นำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม มอบแก่นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอสันกำแพง เพื่อนำไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
และในเวลา 11.00 น. นายชูเดช เกตุชูรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสารภี เขต 2 นำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม มอบแก่นายอมรินทร์ หน่อไชยวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลสารภี เพื่อนำไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (ห้องประชุม 50 ปี) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: