วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เหล่ากาชาดสุราษฎร์ฯ มอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนพื้นที่เกาะสมุย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย นายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอาวุโสฯ นางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษา นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ นางสุวรรณา แก้วมีศรี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย กรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการ “มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ที่ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย โดยวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาฯ ให้แก่นักเรียน จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ดังนี้

1. เด็กหญิงณิชาภัทร คงเพชร อายุ 8 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดกลาง

2. เด็กชายธีรยุ มังคุด อายุ 9 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนธูป

3. เด็กชายปรวิศ เอียดจงดี อายุ 10 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแหลมหอย

4. เด็กหญิงกมลชนก ประยูรกุล อายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ

5. เด็กชายสัณหณัฐ ชูดวง อายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดคีรีวงการาม

6. เด็กหญิงอัจจิรา ไชยจันทร์ อายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู 2502)

7. เด็กชายปุณยทัต แซ่อุย อายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแจ้ง

8. เด็กหญิงกุสาวดี สอนนอง อายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดประเดิม

9. เด็กหญิงวริศรา เดขถวิล อายุ 12 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนราเจริญสุข

10. เด็กหญิงกวิสรา ชาแพง อายุ 16 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกาะสมุย

โดยมี คณะครูแต่ละโรงเรียน เกษตรอำเภอเกาะสมุย พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย สรรพากรอำเภอเกาะสมุย และหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมในการรับมอบฯ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : ตุ่ม สมุย

%d bloggers like this: