วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // มรส.รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์จากองคมนตรี เพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นเดินหน้าในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ส่งให้ข่าวภาคใต้ตอนบนรายงาน : กนกรัตน์ ศรียาภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในประเด็น การจัดการเรียนสอน การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด โดยมี นายวิชวูทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมรับฟังการนำเสนอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้ประสิทธิประสาท ความรู้แก่ประชาชนและให้บริการทางวิชาการในจังหวัดมากกว่า 40 ปี ทำให้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพื้นที่เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การดำเนินงานที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์โควิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี ไปสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การน้อมรับพระราโชบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จพร้อมร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตเป็น “วิศวกรสังคม” ให้มีคุณลักษณะเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักนวัตกร ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้ 4-6-8 Model คือ 4 ยุทธศาสตร์ 6 จุดเน้นและ 8 แผนพัฒนา ในห้วงสถานการณ์โควิด -19 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีการปรับระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ พัฒนาบุคลากรในรูปแบบอาหารสมองออนไลน์ ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนในการรับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการเปิดพื้นที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ในการเป็นสถานที่รับการฉีดวัคซีน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังวิกฤตโควิด-19 ต่อไปที่มา : สื่อสารองค์กร มรส.ภาพ : สมยศ นุ่นจำนงค์
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์

%d bloggers like this: