วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // สมาชิกกาชาดเกาะสมุย ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งที่ 3 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนรายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย นางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ นางสุวรรณา แก้วมีศรี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ได้ร่วมกันบรรจุชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชุด เป็นครั้งที่ 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือผู้เปราะบาง ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)On August 25, 2021, Mr. Thiraphong Chuaichu, Prime Minister of the Red Cross King of Koh Samui District, together with Mrs. Thanomsri Rattanarak, Chairman of the Advisor to the Prime Minister of the Red Cross King of Koh Samui District, Ms. Wassana Boromthanarat, Mrs. Suwanna Kaewmeesri, Deputy Prime Minister of the Red Cross King of Koh Samui District. Director and member of the Red Cross King, Koh Samui District For the third time, 5,000 sets of 5,000 sets of salvage kits, alcohol gels and masks were packed to help the underprivileged in society or the vulnerable, their families, the elderly, the handicapped, the bedridden patients. who are poor, unable to help themselves improving people’s quality of life as well as cooperate with government agencies in helping those affected by the epidemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) at the meeting room on the 3rd floor of the Koh Samui District Office. by following public health measures to prevent the spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19).News : Lt. Col. Amnat Patakan
Pictured : Participants

%d bloggers like this: