วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 149

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 149

วันที่ 9 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 149 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. ทหารกองทัพภาคที่ 3 ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
2. การสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา – สปป.ลาว (9 กันยายน 2564)
3. มณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำกลาง
จังหวัดนครสวรรค์
4. “หมู่บ้านเข้มแข็ง” ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในพื้นที่ภาคเหนือ
5. ทหารพรานกองทัพภาคที่ 3 มอบกล้าสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านโรคโควิด-19 เพื่อประชาชน
6. การป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านกลไกความมั่นคงชายแดน ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น
(Township Border Committee : TBC) แม่สอด – เมียวดี
7. ทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ชนะเลิศ การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของกองทัพไทย
8. ทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 ร่วมแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
9. การจับกุมยาบ้ากว่า 900,000 เม็ด ในพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือ (9 กันยายน 2564)
10. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: