วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา – สปป.ลาว (9 กันยายน 2564)

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา – สปป.ลาว (9 กันยายน 2564)

วันที่ 9 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 149 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา – สปป.ลาว ตั้งแต่รอยต่อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กับ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จนถึงรอยต่อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน รวมความยาวตามแนวชายแดน 342 กิโลเมตร เป็นชายแดนด้านเมียนมา 153 กิโลเมตร และชายแดนด้าน สปป.ลาว 189 กิโลเมตร เพื่อป้องกันยับยั้งการรุกล้ำอธิปไตยจากกองกำลังติดอาวุธ พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ และสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 มีการประชุมวางแผนงานความมั่นคง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 175 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 การสกัดกั้นปราบปราม ด้วยมาตรการจัดตั้งจุดตรวจ/ จุดสกัด การลาดตระเวนเฝ้าตรวจ การใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ ตามแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4,316 ครั้ง (ลาดตระเวน 2,576 ครั้ง, ตั้งจุดตรวจ 1,672 ครั้ง, ปิดล้อมจับกุม 25 ครั้ง และลาดตระเวนทางน้ำ 43 ครั้ง)

ขั้นตอนที่ 3 การรณรงค์สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และช่วยกันพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ โดยมีหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 235 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 การจับกุม ได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกรอบของกฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 146 ครั้ง ผู้ต้องหา 192 คน สามารถยึดของกลางได้ (ยาบ้ากว่า 8,800,000 เม็ด, ไอซ์ กว่า 345,000 กรัม, ยาเสพติดอื่นๆ และของกลางอีกจำนวนมาก) รายละเอียดตามภาพ

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: