วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 ร่วมแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 ร่วมแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 9 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 149 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

คลองส่งน้ำบ้านป่าเลา เป็นลำคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ทางการเกษตร ของประชาชน และเขตชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการมีสะพานและประตูน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำหลายจุด ทำให้เมื่อเกิดภาวะน้ำฝนไหลหลาก จึงเกิดการระบายน้ำไม่ทัน รวมทั้งหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ได้แก่ ผักตบชวา, วัชพืช หรือขยะมูลฝอยไปอุดตัน ตามคอสะพานหรือประตูน้ำต่างๆ ยิ่งทำให้ปริมาณน้ำรอการระบายสูงขึ้น ต้องใช้เวลาระบายน้ำภายใน 1-2 วัน สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน สวน นา ไร่ ของประชาชนที่อยู่ในเส้นทางที่คลองส่งน้ำบ้านป่าเลา ไหลผ่านเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา และกรมชลประทานป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นำกำลังพลและเครื่องมือช่าง ดำเนินการกำจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางเส้นทางน้ำไหลผ่าน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในห้วงฤดูฝน บริเวณคลองในพื้นที่ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 3.2 กิโลเมตร สามารถกำจัดวัชพืชและผักตบชวา จำนวนกว่า 2 ตัน ซึ่งผลจากการดำเนินการนั้น หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลป่าเลา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำคลองส่งน้ำป่าเลา น้ำฝนจะสามารถไหลเข้าไปกักเก็บ ณ อ่างเก็บน้ำหนองนารี ได้โดยสะดวก สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบต้นทุนในการผลิตน้ำประปาให้กับพี่น้องประชาชนและชุมชนเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง พื้นที่การเกษตรของประชาชนที่อยู่บริเวณคลองฯ จำนวนกว่า 1,800 ไร่ และบ้านเรือนกว่า 250 หลังคาเรือน จะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เข้าท่วมขัง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีอีกต่อไป สร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นคงทุกมิติในทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: