วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารค่ายจิรประวัติ ร่วมแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ทหารค่ายจิรประวัติ ร่วมแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 16 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 150 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ในช่วงวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง “โกนเซิน” (CONSON) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประมาณวันที่ 13 กันยายน 2564 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก นั้น

ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมกับประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำทหารจากค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เร่งช่วยกันนำผักตบชวาและเศษวัชพืช ที่ไหลมาตามกระแสน้ำและกีดขวางทางน้ำ บริเวณประตูน้ำในคลองบึงบอระเพ็ด เพื่อเปิดทางให้ไหลเข้าสู่บึงบอระเพ็ดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น หลังจากในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านจากจังหวัดสุโขทัย, จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร ไหลลงสู่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำเป็นเพิ่มขึ้นในปริมาณมาก โดยการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงบอระเพ็ด ในกรณีระดับน้ำของแม่น้ำน่านสูงขึ้น เพื่อเป็นการเก็บกักน้ำในบึงบอระเพ็ดสำหรับใช้การเกษตรสำหรับพี่น้องประชาชนในหน้าแล้ง และยังเป็นการระบายน้ำตามแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นคงทุกมิติในทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: