(มีคลิป) แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 2 โดยได้มีการอบรม ตั้งแต่วันที่ 8 – 23 กันยายน 2564 ทั้งนี้การฝึกอบรมฯ มีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของรัฐและเอกชน
2. เพื่อเป็นแกนนำและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
3. สามารถนำความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในด้านต่างๆ เช่น การรับฟังการบรรยายพิเศษ การพูดคุย การเสวนา การร่วมกิจกรรม การดูงานและทัศนศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ได้มีความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพลังมวลชนในระดับผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

ซึ่งในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ผู้บริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรเอกชน สำหรับการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นแกนหลักในการช่วยเหลือประชาชนและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงได้อย่างถูกวิธีและทันสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการหน่วยต่าง ๆ และภาคเอกชนด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: