วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมงานการจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยว และร่วมเสวนาสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ “ทิศทางท่องเที่ยว ขับเคลื่อนล้านนารับชาร์มมิ่งเชียงใหม่” (Charming ChiangMai)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมงานการจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยว และร่วมเสวนาสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ “ทิศทางท่องเที่ยว ขับเคลื่อนล้านนารับชาร์มมิ่งเชียงใหม่” (Charming ChiangMai)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ นางสาวสรัลรัศมิ์ ธัญญวัฒโนทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เข้าร่วมงานการจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยว และร่วมเสวนาสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ “ทิศทางท่องเที่ยว ขับเคลื่อนล้านนารับชาร์มมิ่งเชียงใหม่” (Charming ChiangMai) โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

พร้อมร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนนักท่องเที่ยวชาวไทย ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ พร้อมออกบูธเจรจาธุรกิจ Table Top Sales (B2B) ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: