วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // หน่วยแพทย์ฯ พอ.สว.ฉีดวัคซีนพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ “กลุ่มเปราะบาง” ชาวสุราษฎร์ฯ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้างสหไทย พลาซ่า เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.จังหวัด สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายแพทย์ สำเนียง แสงสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดฯ นายแพทย์บรรจบ มานะกุล ผอร.พ.ทักษิณ แทพย์หญิงอุทุมพร กำภู ณ อยุทธยา และ สมาชิก พอ.สว.ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พระราชทาน เข็มที่ 1 จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์ โดยมี ประชาชน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มสูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และพระภิกษุสงฆ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 500 คน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ องค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริจาควัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 พระราชทานแด่ หน่วยแพทย์ พอ.สว. 63 จังหวัด โดยจะให้บริการวัคซีนตัวเลือกแก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด ผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยเรื้อรัง พระ นักบวช ในส่วนของ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการบริจาควัคซีนจำนวน 5,000 โดส เพื่อทำการฉีดให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 2,500 คน ดังนี้

• 3 ตุลาคม 2564 อำเภอเมือง และอำเภอกาญจนดิษฐ์ 500 คน

• 5 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลบ้านนาสาร 600 คน

• 7ตุลาคม ที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 800 คน

• 8 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลบ้านตาขุน 600 คน

รวม 2,500 คนตามเป้าหมายที่กำหนด .

%d bloggers like this: