วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // โควิดทำป่วน..! กินเจปีนี้สุราษฎร์ฯ งัดมาตรการเข้ม งดแสดงอภินิหาร-ให้ศาลเจ้าจัดพิธีภายใน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ฉบับที่ 69 (บังคับใช้ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ) ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 เป็นช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่งดังนี้

• งดกิจกรรมม้าทรง

• งดการแสดงอภินิหาร

• ให้แต่ละศาลเจ้าจัดพิธีการเป็นการภายในโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเฉพาะคณะกรรมการที่มีหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นตามที่ผู้บริหารศาลเจ้ากำหนด

• ให้มีมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด

• ผู้ปฏิบัติงานในศาลเจ้าต้องได้รับการฉีดวัคชีนอย่างน้อย 1 เข็ม

• ได้รับการตรวจ ATK ก่อนเริ่มวันถือศีลกินเจ 1 วัน และตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 ของการกินเจ

• ให้ลดขั้นตอน และพิธีกรรมเหลือเท่าที่จำเป็น

• งดพิธีกรรมที่จะต้องออกนอกสถานที่

• ให้มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ศาลเจ้า

• ผู้เข้าร่วมในทุกพิธีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

• รักษาระยะห่างตามมาตรการ D-M-H-T-T • ลดจำนวนจุดไหว้ให้เหลือเท่าที่จำเป็น

• ให้งดกิจกรรมเดินธูปหรือเวียนธูป

• ห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิงและเล่นประทัด ดอกไม้เพลิงอันตราย ยกเว้นประทัดแพเพื่อพิธีกรรมเท่าที่จำเป็น

• การจัดโรงครัวให้จัดเท่าที่จำเป็น และไม่ควรจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันโดยให้แต่ละศาลเจ้ากำหนดรูปแบบการแจกจ่ายอาหารที่ลดความแออัด และให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คำแนะนำ ภายใต้การควบคุมกำกับของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

• ห้ามรวมกลุ่มเกิน 50 คน

• เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตรให้สวมหน้ากากอนามัย

“มาตรการควบคุมโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อในบริเวณประกอบพิธีกรรมหรือโรงครัวหรือสถานที่ประกอบอาหาร หรือร้านค้าบริเวณศาลเจ้าให้สถานพยาบาลในพื้นที่นำตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา และกักตัวผู้สัมผัส

ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วให้ปิดบริเวณนั้น อย่างน้อย 3 วัน เพื่อล้าง

ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังจากนั้น จึงให้ผู้ปฏิบัติงานชุดใหม่เข้าปฏิบัติงานต่อได้ กรณีพบว่าประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในศาลเจ้าเป็นผู้ติดเชื้อ และผลการสอบสวนโรคพบว่าผู้ใดในศาลเจ้า-ร้านค้า บริเวณศาลเจ้าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องเข้ารับการกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ” นายวิชวุทย์ กล่าวอีกว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 10 ให้พิจารณาปรับลดกิจกรรม ลดจำนวนคนเข้าร่วม และหากพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 20 ให้ยุติการจัดงานเพื่อควบคุมการระบาดของโรค และการจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ ต้องได้รับอนุญาตก่อนมีการจัดกิจกรรม และต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้มีการควบคุม ตรวจสอบ โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ สำหรับแนวทางการปฏิบัติ การจัดโรงทานและร้านจำหน่ายอาหาร ทั้งด้านสถานที่ บุคคลผู้ประกอบอาหารผู้ประกอบการร้าน-แผงอาหาร อาหารและอุปกรณ์ จะต้องปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด .

%d bloggers like this: